Όροι χρήσης

Η παρούσα συμφωνία (η "Συμφωνία") καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου της Αφοί Τσιτσόπουλοι, που βρίσκεται στη διεύθυνση [εισάγετε εδώ τη διεύθυνση URL] (η "Ιστοσελίδα"). Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα προορίζεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να υποβαθμίσει την Ιστοσελίδα ή να παρεμποδίσει τη χρήση και την απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, κλιπ ήχου, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, αποτελούν ιδιοκτησία της Αφοί Τσιτσόπουλοι ή των προμηθευτών περιεχομένου της και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Η συλλογή όλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Αφοί Τσιτσόπουλοι και προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Αποποίηση ευθύνης

Ο Ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο και το υλικό που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο παρέχονται "όπως είναι" και "όπως διατίθεται", χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Η Αφοί Τσιτσόπουλοι δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Αφοί Τσιτσόπουλοι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, τιμωρητικών και επακόλουθων ζημιών.

Αλλαγές στη συμφωνία

Η Αφοί Τσιτσόπουλοι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της [εισάγετε εδώ τη δικαιοδοσία], χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [εισάγετε το email ή την ταχυδρομική διεύθυνση εδώ].

Τελευταία ενημέρωση 01.02.2023.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.